IST Fourier Analysis (2016)

Details
Venue Bhaskaracharya Pratishthana, Pune
Dates 14th - 26th Nov, 2016

 

Convener(s)
Name: Vinayak Sholapurkar
Mailing Address:

Sir Parashurambhau College, Pune

Email: bhaskaraprim at gmail.com

 

Registration details
For registration and other details please visit: NA